I läslyftets spår

Vad är Läslyftet?

I december 2013 initierade den dåvarande regeringen Läslyftet – en nationell kompetensutvecklingssatsning för personal i skolan och förskolan. Läslyftet syftar till att ge förskollärare, lärare samt skolbibliotekarier vetenskapligt väl underbyggda metoder för att utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga samt förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Deltagarna fick ta del av forskning och metoder, omsätta teorierna i praktik samt ägna sig åt kollegialt samarbete.

Under perioden år 2014 till 2020 har drygt 38 000 lärare och mer än 32 000 förskolepersonal deltagit i Läslyftet. Cirka 7 000 skolor och förskolor har fått statsbidrag från Skolverket för att delta.

Vad gör En bok för alla i Läslyftets spår?

Något som har saknats i Läslyftet är de faktiska böckerna. Som deltagare har man varit tvungen att själv ordna fram texter och material som kan fungera för att omsätta den nyvunna kunskapen i praktiken. Denna tröskel för vidare arbete vill förlaget En bok för alla hjälpa till att sänka.

I samarbete med stiftelsen Natur & Kultur har vi tagit fram böcker som ska delas ut gratis till ett antal utvalda högstadieskolor. Urvalet sker i samarbete med Skolverket som en del av deras arbete med att ta fram fortbildningar för rektorer och lärare i grundskolan med fokus på språkutvecklande arbetssätt och läsutvecklande undervisning i områden med högt socioekonomiskt index.

Böckerna kommer att kopplas direkt till ett antal av de lärmoduler som ingått i Läslyftet vilket gör att de med fördel kan användas i undervisningen. Böckerna i sig blir dock främst en gåva direkt till eleverna. En gåva man får ta med sig hem, som kan följa med genom livet och förhoppningsvis väcka insikten om att det kan rymmas en hel värld mellan ett par till synes vanliga pärmar.

Böckerna och urvalet

Anne-Marie Körling och Fredrik Sandström är båda legitimerade lärare. Körling har tidigare varit Sveriges nationella läsambassadör, samt haft expertuppdrag för bla Skolverket och SPSM. Sandström är grundare av Lektionsbanken samt styrelseledamot i Lärarstiftelsen och Svensklärarföreningen. Båda har mottagit Svenska Akademiens svensklärarpris. Tillsammans har de gjort texturvalet till de fem böckerna i projektet I läslyftets spår.

”Vad har varit roligast respektive mest utmanande med att göra urvalet till de fem böckerna?”

Fredrik Sandström

”Roligast är utan tvekan att vara en del av ett projekt som tillgängliggör litteratur för unga människor! För mig personligen har det inneburit ett tillfälle att återvända till tidigare kända författarskap och en möjlighet att möta nya, samt att få samtala om dessa i en givande och konstruktiv dialog med de andra som deltagit i projektet.

Mest utmanande har varit att hitta och välja bra texter, till form och innehåll, som eleverna både kan spegla sig i och bli utmanade av. Eleverna ska känna igen sig, sitt sammanhang och situation, men också få möta någonting nytt. Vi har försökt välja texter som är allmängiltiga och tidlösa. Andra faktorer som har påverkat är förstås variation, representation och läsbarhet. Att ur ett oändligt antal texter och perspektiv skapa fem fysiska titlar och med detta urval täcka in så mycket som möjligt ur olika aspekter har varit förstås varit en stor utmaning, men framförallt väldigt roligt!”

Anne-Marie Körling

”Roligast har varit att läsa mycket, möta mångfalden och att  diskussionerna präglats av nyfikenhet, respekt och lyhördhet. Utmaningen har varit att hitta texter som i sig själva lockar läsaren till sig och som också kan bidra till att upptäcka vad det är att läsa och möjliggöra för ett fortsatt läsande.”

Läs mer om Läslyftet här.

Läs Natur & Kulturs pressmeddelande om projektet här.