Läsfrämjande

Läsfrämjande kan kort beskrivas som att man jobbar för att göra läsare av läskunniga. Detta har En bok för alla arbetat med sedan starten 1976. Nedan kan du läsa om olika projekt som vi deltar i.

En bro av poesi & Tid för poesi
I samarbete med Svenska Akademien har vi tagit fram två diktantologier – En bro av poesi för lågstadiet och Tid för poesi för mellanstadiet. Med hjälp av Skolverket delades En bro av poesi ut gratis till alla barn som började i förskoleklass hösten 2021. Tid för poesi i sin tur skänks hösten 2024 till alla skolor som har årskurs 5.

 

Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare säger så här om projektet: ”Svenska Akademien ger ut den här boken för att sprida glädjen att läsa och skriva. Gustav den tredje grundade Svenska Akademien år 1786 för att stödja språket och litteraturen, och den här boken tycker vi är ett riktigt bra sätt!” 

Böckerna finns även tillgänglig att köpa som vanligt för alla som vill.

I läslyftets spår
I december 2013 initierade den dåvarande regeringen Läslyftet – en nationell kompetensutvecklingssatsning för personal i skolan och förskolan. Läslyftet syftar till att ge förskollärare, lärare samt skolbibliotekarier vetenskapligt väl underbyggda metoder för att utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga samt förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Något som har saknats i Läslyftet är de faktiska böckerna. Som deltagare har man varit tvungen att själv ordna fram texter och material som kan fungera för att omsätta den nyvunna kunskapen i praktiken. Denna tröskel för vidare arbete vill förlaget En bok för alla hjälpa till att sänka. I samarbete med stiftelsen Natur & Kultur har vi tagit fram böcker som ska delas ut gratis till ett antal utvalda mellanstadie – och högstadieskolor. Urvalet sker i samarbete med Skolverket.

Letterbox Club
Letterbox Club Sverige är ett projekt som drivs av stiftelsen Allmänna Barnhuset och riktar sig till barn i utsatta livssituationer. Projektet vänder sig till barn i åldern 6-11 som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser. En gång i månaden under sex månader får de medverkande barnen ett bokpaket. Paketen ska innehålla två böcker – en faktabok och en skönlitterär bok – brev från en av författarna, brev från biblioteket samt kringmaterial såsom bokmärken, vykort, anteckningsbok och läsdagbok.

The Letterbox Club har funnits i England sen 2007 och har spridits till flera andra länder. Projektet är framgångsrikt och de pilotprojekt som gjorts visar att metoden fungerar mycket bra. Läsförmågan ökar markant och bokpaketen verkar också ha positiva känslomässiga effekter. Arbetet med Letterbox har skett i samråd med Socialtjänsten, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, Regionbibliotek Stockholm samt Region Jönköpings län och såväl Kulturrådet som Kulturförvaltningen i Stockholm Läns Landsting har beviljat stöd till projektet.

Läs mer om Letterbox här.

Läsa för integration/Läsfrämjarinstitutet
Under våren 2015 startade kvinnosektionen i den Assyriska föreningen i Södertälje projektet Läsa för integration (LFI), ett framgångsrikt projekt som främst vänder sig till nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Senare har man antagit namnet Läsfrämjarinstitutet för att även inkludera de fysiska platser som barn och unga kan komma till. Södertälje kommun har gett projektet finansiellt stöd och En bok för alla bidrar med sin kompetens kring läsafrämjande bland annat genom att sitta i styrelsen för LFI. En bok för alla sponsrar projektet med böcker och har varit med och tagit fram en handbok i den särskilda LFI-metoden.  

Läsa för integration har tilldelats både 5i12-priset 2015, LO’s kulturpris 2016, Bokmässans bildningspris 2021 mm. De har fått anslag för att utveckla och driva sin verksamhet från både Södertälje kommun och Kulturrådet.

Läs mer om LFI här. 

Skriv vidare!
”Skriv vidare!” är namnet på ett nytt läs- och skrivprojekt som En bok för allas vänner genomfört hösten 2013 och våren 2014. Mellanstadieelever har skrivit en egen berättelse, tecknat en serie eller ritat en bild som anknyter till en valfri bok ur En Bok för allas sortiment. De har antingen skrivit enskilt eller i en grupp, på fritiden eller i skolan. Syftet med projektet har varit att stimulera barnens fantasi och deras eget lustfyllda läsande och skrivande. Ett urval av bidragen har publicerats i en antologi, Två brutna armar om en dröm som blev sann – och andra berättelser ur ett läs- och skrivprojekt. Projektledaren Lena Lundgren har också skrivit en metodbok, Skriv vidare! Metoder och reflektioner från ett läs- och skrivprojekt där hon delar med sig av erfarenheter och tips från projektet.

Barnen-antologierna
De tre barnantologierna Barnens första bok, Barnens andra bok och De små barnens bok har tillsammans spridits i nästan två miljoner exemplar till barn i Sverige.
Många kommuner och landsting delar ut böckerna till nyfödda och deras föräldrar och i sexårsverksamheten. De små barnens bok finns även i en trespråkig variant där svenska, arabiska och engelska står parallellt.

 

Läs för mej, pappa!
Läs för mej, pappa! syftade till att locka pappor att ta större ansvar för sina barns läsning. Vi ordnade pappadagar där pappor från olika fackförbund deltog. De fick lära sig mer om barns språkutveckling, möta en författare, besöka biblioteket och få med sig ett bokpaket hem med fyra bilderböcker och en vuxenbok. Projektet var ett samarbete mellan En bok för alla, ABF, fackförbund inom LO och lokala kommunbibliotek.
Läs mer i Läs för mej, pappa! Handledning

Allas barnbarn
Allas barnbarn bedrevs först som ett projekt där äldre kom ut till förskolor och läste böcker för barnen. Projektet drevs som ett samarbete mellan En bok för alla, pensionärsorganisationerna SPF och Pro samt studieförbunden SV och ABF. År 2004 startades riksföreningen Alla Barnbarn vars motto är Läsa – Lyssna – Samtala – Berätta. Föreningen etablerar kontakt med förskolor och förskolorna besöks regelbundet av äldre som läser och berättar.

Ett sätt att tala om böcker
I den här lilla handledningen vill vi ge tips och idéer om hur man kan föra ett samtal om böcker i en läsecirkel eller litteraturcirkel, men också i cirklar i andra ämnen, där man valt en skönlitterär bok som komplement. Med böcker menar vi nämligen i det här fallet skönlitterär prosa i form av romaner, noveller, novellsamlingar e t c

Vägen till läsarna
I Kent Erikssons bok Vägen till läsarna – en läsfrämjares minnen kunde man läsa om våra läsfrämjande projekt, som Arbetsplatsbibliotek, Böcker på travet, Boklotterier och Bokroulette, Tvättstugebibliotek och Bok och pingis. Under 23 år arbetade Kent som läsfrämjare konsulent med En bok för alla som bas.