Läsfrämjande

Läsfrämjande kan kort beskrivas som att man jobbar för att göra läsare av läskunniga.

Detta har En bok för alla arbetat med sedan starten 1976. Nedan kan du läsa om olika projekt som vi deltar i.

Letterbox Club
Letterbox Club Sverige är ett projekt som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Bokspindeln och En bok för alla och riktar sig till barn i utsatta livssituationer. Fokusgruppen är barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd som en gång i månaden under sex månader får ett bokpaket. Paketen ska innehålla två böcker – en faktabok och en skönlitterär bok – brev från en av författarna, brev från biblioteket samt kringmaterial såsom bokmärken, vykort, anteckningsbok och läsdagbok.

– Barns läsning är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Alla måste hjälpas åt och ta ett ansvar säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbudet Vuxenskolan Stockholm.

The Letterbox Club har funnits i England ca 10 år och har spridits till flera andra länder. Projektet är mycket framgångsrikt och de pilotprojekt som gjorts visar att metoden fungerar mycket bra. Läsförmågan ökar markant och bokpaketen verkar också ha positiva känslomässiga effekter. Förhoppningen är att permanenta projektet i Sverige. I dagsläget finns projektet i Stockholm och Jönköping, det sker i samråd med Socialtjänsten, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, Regionbibliotek Stockholm samt Region Jönköpings län och såväl Kulturrådet som Kulturförvaltningen i Stockholm Läns Landsting har beviljat stöd till projektet.

Läsa för integration
Under våren 2015 startade kvinnosektionen i den Assyriska föreningen i Södertälje projektet Läsa för integration, ett framgångsrikt projekt som främst vänder sig till nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Södertälje kommun har gett projektet finansiellt stöd och En bok för alla medverkar tillsammans med andra organisationer och verksamheter i en referensgrupp som är kopplad till projektet. En bok för alla sponsrar projektet med böcker och bistår med vår erfarenhet från läsfrämjande.

Läsa för integration har tilldelats både 5i12-priset 2015 samt LO’s kulturpris 2016. De har fått anslag för att utveckla och driva sin verksamhet från både Södertälje kommun och Kulturrådet. Under sommaren 2016 startar projektet en filial på biblioteket i Hovsjö i Södertälje.

Skriv vidare!
”Skriv vidare!” är namnet på ett nytt läs- och skrivprojekt som En bok för allas vänner genomfört hösten 2013 och våren 2014. Mellanstadieelever har skrivit en egen berättelse, tecknat en serie eller ritat en bild som anknyter till en valfri bok ur En Bok för allas sortiment. De har antingen skrivit enskilt eller i en grupp, på fritiden eller i skolan. Syftet med projektet har varit att stimulera barnens fantasi och deras eget lustfyllda läsande och skrivande. Ett urval av bidragen har publicerats i en antologi, Två brutna armar om en dröm som blev sann – och andra berättelser ur ett läs- och skrivprojekt. Projektledaren Lena Lundgren har också skrivit en metodbok, Skriv vidare! Metoder och reflektioner från ett läs- och skrivprojekt där hon delar med sig av erfarenheter och tips från projektet.

Barnen-antologierna
De tre barnantologierna Barnens första bok, Barnens andra bok och De små barnens bok har tillsammans spridits i nästan två miljoner exemplar till barn i Sverige.
Många kommuner och landsting delar ut böckerna till nyfödda och deras föräldrar och i sexårsverksamheten.

Läs för mej, pappa!
Läs för mej, pappa! syftade till att locka pappor att ta större ansvar för sina barns läsning. Vi ordnade pappadagar där pappor från olika fackförbund deltog. De fick lära sig mer om barns språkutveckling, möta en författare, besöka biblioteket och få med sig ett bokpaket hem med fyra bilderböcker och en vuxenbok. Projektet var ett samarbete mellan En bok för alla, ABF, fackförbund inom LO och lokala kommunbibliotek. Fortfarande anordnas pappadagar runtom i landet.
Läs mer i Läs för mej, pappa! Handledning

Allas barnbarn
Allas barnbarn bedrevs först som ett projekt där äldre kom ut till förskolor och läste böcker för barnen. Projektet drevs som ett samarbete mellan En bok för alla, pensionärsorganisationerna SPF och Pro samt studieförbunden SV och ABF. År 2004 startades riksföreningen Alla Barnbarn vars motto är Läsa – Lyssna – Samtala – Berätta. Föreningen etablerar kontakt med förskolor och förskolorna besöks regelbundet av äldre som läser och berättar.

Ett sätt att tala om böcker
I den här lilla handledningen vill vi ge tips och idéer om hur man kan föra ett samtal om böcker i en läsecirkel eller litteraturcirkel, men också i cirklar i andra ämnen, där man valt en skönlitterär bok som komplement. Med böcker menar vi nämligen i det här fallet skönlitterär prosa i form av romaner, noveller, novellsamlingar e t c
Ladda ner handledningen här: Ett sätt att tala om böcker

Vägen till läsarna
I Kent Erikssons bok Vägen till läsarna – en läsfrämjares minnen kunde man läsa om våra läsfrämjande projekt, som Arbetsplatsbibliotek, Böcker på travet, Boklotterier och Bokroulette, Tvättstugebibliotek och Bok och pingis. Under 23 år arbetade Kent som läsfrämjare konsulent med En bok för alla som bas.